Oznámení – REA CZ se odštěpuje na REA Center

Oznámení o uložení projektu rozdělení sloučením do Sbírky listin

 

Rozdělovaná společnost

 

REA CZ s.r.o., IČ 26713560,

se sídlem Bártlova 2947/12, Horní Počernice, 193 00 Praha 9

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 89067

zastoupená jednateli Jaroslavem Kulichem a Šárkou Kulichovou

(dále jen „REA CZ s.r.o.“)

a

Nástupnická společnost

REA Center s.r.o., IČ 06199089,

se sídlem Bártlova 2947/12, Horní Počernice, 193 00 Praha 9

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 277992

zastoupená jednateli Jaroslavem Kulichem a Šárkou Kulichovou

(dále jen „REA Center s.r.o.“)

oznamují

v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen „zákon o přeměnách“), že dne 28.8.2017 byl do Sbírky listin obchodního rejstříku Městského soudu v Praze uložen společný projekt rozdělení odštěpením sloučením společnosti REA CZ s.r.o., IČ26713560, se sídlem Bártlova 2947/12, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 89067 (dále jen „REA CZ s.r.o.“), a společnosti REA Center s.r.o., IČ 06199089, se sídlem Bártlova 2947/12, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 277992, (dále jen „REA Center s.r.o.“),  dle něhož bude ze společnosti REA CZ s.r.o. odštěpena část jmění, která  přejde ke dni zápisu rozdělení odštěpením sloučením do obchodního rejstříku na společnost REA Center s.r.o. Společnost Rea Center s.r.o. se tak stane ohledně majetku a dluhů převzatých od Rozdělované společnosti právním nástupcem Rozdělované společnosti (dále jen „rozdělení odštěpením“).

 

Rozdělovaná a nástupnická společnost budou dále společně označovány jako „zúčastněné společnosti“. Ve vztahu ke společnosti REA Center s.r.o. jsou údaje zapsány a listiny jsou založeny v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 277992.

Současně zúčastněné společnosti zveřejňují následující upozornění pro své věřitele na jejich práva podle § 35 až 39 zákona o přeměnách:

UPOZORNĚNÍ PRO VĚŘITELE NA JEJICH PRÁVA

Práva, která mohou věřitelé uplatňovat:

a) Věřitelé zúčastněných společností, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis přeměny do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká.

b) Nedojde-li mezi věřitelem a zúčastněnou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky. Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku přeměny podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a osoba zúčastněná na přeměně neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem přeměny do obchodního rejstříku.

c) Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé, kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele, nebo jejichž pohledávky vznikly až po zápisu rozdělení odštěpením do obchodního rejstříku.

d) Povinnost splatit vklad není přeměnou dotčena, nestanoví-li zákon o přeměnách jinak. Základní kapitál zúčastněných společností je plně splacen.

e) Zúčastněné společnosti neemitovaly žádné dluhopisy, opční listy ani jiné účastnické cenné papíry a nevztahuje se tedy na ně povinnost upozorňovat jejich vlastníky na práva podle ust. § 37 a 38 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev.

f) Rozdělovaná společnost není příjemcem veřejné podpory nebo investiční pobídky.

Věřitelé a společníci zúčastněných společností mohou bezplatně obdržet úplné informace o svých právech na shora uvedených adresách zúčastněných společností.

REA CZ s.r.o.

Zastoupená jednateli Jaroslavem Kulichem a Šárkou Kulichovou

Kontaktujte nás
Naše provozovny
Praha
281 923 434
Olomouc
585 438 133
Šumperk
583 215 479
Bratislava